ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੰਦ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ

ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ:

CDCP ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅੰਤਤ:, ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ:

 • ਨਿਜੀ ਦੰਦ ਬੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ।
 • $90,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ।
 • ਕਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸ।
 • ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।

ਨੋਟ: ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ CDCP ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 87 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਮਿਡ-2024 ਤੱਕ। 70 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉ

ਮਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਗਰੁੱਪ

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ

87 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ

ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

77 ਤੋਂ 86 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ

ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

72 ਤੋਂ 76 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ

ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

70 ਤੋਂ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ

ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

65 ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ

ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਵੈਧ ਅਪੰਗਤਾ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ

ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ

2024/2025 ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ

ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ:

CDCP ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਉਸ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ:

 • CDCP ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਡ।
 • ਮਿਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ:

 • ਰੋਕਥਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੇਲਿੰਗ (ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ), ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ, ਸੀਲੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ।
 • ਨਿਦਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇਅ।
 • ਮੁਰੰਮਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਾਈਆਂ।
 • ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ ਇਲਾਜ।
 • ਪ੍ਰੋਸਥੋਡੋਂਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਆਂਸ਼ਿਕ ਕੱਢਣਯੋਗ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ।
 • ਪੀਰੀਓਡੋਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਕੇਲਿੰਗ।
 • ਮੌਖਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੱਢਣੀ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ 2024 ਦੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ
ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ CDCP ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ
$70,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 100% CDCP ਸਥਾਪਤ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 0%
$70,000 ਅਤੇ $79,999 ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਗ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 60% CDCP ਸਥਾਪਤ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 40%
$80,000 ਅਤੇ $89,999 ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਗ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 40% CDCP ਸਥਾਪਤ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 60%

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ www.Canada.ca/Dental 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਰਸ ਹੋਵੇਗਾ।

Are you ready to take action?

Constituent Resources
Attend an Event
Welcome to Kingsway

Sign up for updates