Kế Hoạch Chăm Sóc Nha Khoa Canada

Yêu cầu đủ điều kiện:

Đủ điều kiện tham gia Chương trình CDCP dựa trên một số tiêu chí. Hiện tại, chương trình đang mở rộng cho người cao tuổi, trẻ em dưới 18 tuổi và người khuyết tật. Cuối cùng, tất cả công dân Canada đáp ứng các tiêu chí sau sẽ đủ điều kiện:

 • Không có quyền truy cập vào bảo hiểm nha khoa tư nhân.
 • Thu nhập tổng gia đình đã điều chỉnh dưới 90.000 đô la Canada.
 • Cư trú tại Canada với mục đích thuế.
 • Đã nộp bảng kê thuế trong năm trước.

Lưu ý: Công dân Canada có quyền truy cập vào chương trình bảo hiểm nha khoa thông qua chương trình xã hội do tỉnh hoặc lãnh thổ và/hoặc chính phủ liên bang cung cấp vẫn có thể đủ điều kiện tham gia CDCP nếu họ đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện.

Quy trình đăng ký:

Đăng ký sẽ mở theo từng giai đoạn, bắt đầu với người cao tuổi từ 87 tuổi trở lên vào tháng 12 năm 2023, tiếp theo là các nhóm tuổi khác đến giữa năm 2024. Cá nhân đủ điều kiện từ 70 tuổi trở lên sẽ nhận được thư với mã đăng ký và hướng dẫn. Đăng ký trực tuyến cho các nhóm khác sẽ có sẵn từ tháng 5 năm 2024.

Nhóm Thời gian mở đăng ký
Người cao tuổi từ 87 tuổi trở lên Bắt đầu từ tháng 12 năm 2023
Người cao tuổi từ 77 đến 86 tuổi Bắt đầu từ tháng 1 năm 2024
Người cao tuổi từ 72 đến 76 tuổi Bắt đầu từ tháng 2 năm 2024
Người cao tuổi từ 70 đến 71 tuổi Bắt đầu từ tháng 3 năm 2024
Người cao tuổi từ 65 đến 69 tuổi Bắt đầu từ tháng 5 năm 2024
Người lớn có giấy chứng nhận Thuế Giảm Khuyết tật hợp lệ Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024
Trẻ em dưới 18 tuổi Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024
Tất cả công dân Canada đủ điều kiện Cuối năm 2024/2025

Ngày bắt đầu bảo hiểm:

Bảo hiểm theo chương trình CDCP sẽ bắt đầu sớm nhất vào tháng 5 năm 2024, với người cao tuổi là nhóm đầu tiên đủ điều kiện. Ngày bắt đầu thực tế để truy cập dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng sẽ phụ thuộc vào nhóm bạn thuộc về, thời gian nộp đơn của bạn và thời gian xử lý đăng ký của bạn.

Bạn sẽ nhận được gì sau khi đủ điều kiện:

 • Thông tin chi tiết về chương trình CDCP.
 • Thẻ thành viên cá nhân của bạn.
 • Ngày bắt đầu bảo hiểm của bạn.

Dịch vụ được bảo hiểm:

 • Dịch vụ phòng ngừa, bao gồm làm sạch, đánh bóng, chất chống hở, và fluoride.
 • Dịch vụ chẩn đoán, bao gồm kiểm tra và chụp X-quang.
 • Dịch vụ phục hồi, bao gồm trám răng.
 • Dịch vụ nội nha, bao gồm điều trị nội nha.
 • Dịch vụ hàm giả, bao gồm hàm giả hoàn chỉnh và hàm giả phần.
 • Dịch vụ nha chu, bao gồm làm sạch sâu.
 • Dịch vụ phẫu thuật răng miệng, bao gồm nhổ răng. *Lưu ý rằng một số dịch vụ chỉ có sẵn vào mùa thu năm 2024.

Đồng thanh toán:

Thu nhập ròng gia đình đã điều chỉnh CDCP sẽ chi trả bao nhiêu Bạn sẽ chi trả bao nhiêu
Dưới 70.000 đô la Canada 100% chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng hợp lệ theo phí CDCP. 0%
Từ 70.000 đến 79.999 đô la Canada 60% chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng hợp lệ theo phí CDCP. 40%
Từ 80.000 đến 89.999 đô la Canada 40% chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng hợp lệ theo phí CDCP. 60%

Vui lòng tham khảo www.Canada.ca/Dental để biết thông tin mới nhất về quy trình đăng ký.

Are you ready to take action?

Constituent Resources
Attend an Event
Welcome to Kingsway

Sign up for updates